Plan- og bygningsloven § 110 (ulovlig bygging av vei), Kulturminneloven § 4 (brudd på verneregler for allment fredete kulturminner