Plan- og bygningsloven § 110 (ulovlig bygging av vei), kulturminneloven § 4 (brudd på verneregler for allment fredete kulturminner)