Straffeloven §317 (grov hvitvasking), § 162 (Narkotika)