• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

ØKOKRIM anker i Transocean-saken

ØKOKRIM har besluttet å anke Oslo tingretts avgjørelse av 2. juli 2014 til Borgarting lagmannsrett når det gjelder utbytte-forholdet, Polar Pioneer-forholdet og regnskapsforholdet for de tiltalte Einar Brask, Klaus Klausen, Transocean Inc og Transocean Deepwater Drilling Company (TODDI).

Sist oppdatert 7. januar 2015

Avgjørelsen er et resultat av en helhetsvurdering, der det blant annet er lagt vekt på behovet for å avklare mangel på samsvar mellom tingrettens straffedom og resultatet i de sivile sakene om samme forhold:

I Polar Pioneer-forholdet ble den sivile saken rettskraftig avgjort med etterligning og tilleggsskatt for flere år siden. Tingretten i straffesaken kom til motsatt resultat under dissens 2:2.

I Utbytte-forholdet foreligger det motstrid mellom straffedommen til Oslo tingrett, og dom avsagt en uke tidligere ved samme rett i den sivile skattesaken om samme forhold. Sistnevnte avgjørelse var også i samsvar med resultatet til Skatteklagenemnda som behandlet utbytte-forholdet.

Ankesaken i Arcade-forholdet over Oslo tingretts frifinnende dom i den sivile saken skal behandles av Borgarting lagmannsrett i oktober.

Konsernbidrags-saken er rettskraftig avgjort ved Skatt Vests vedtak, som ikke ble påklaget av skattyter fordi selskapene var avviklet og verdiene flyttet til selskap i Cayman Islands. Forholdet er komplisert og er etter en totalvurdering ikke påanket.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Morten Eriksen, tlf. 916 46 003