• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Ansvarlig revisor dømt til betinget fengselsstraff

Sist oppdatert 14.03.2011

I en ØKOKRIM-sak har Borgarting lagmannsrett dømt en ansvarlig revisor til betinget fengsel i 90 dager og en bot på 30 000 kroner for brudd på revisorloven og medvirkning til brudd på regnskapsloven. Domfelte var ansvarlig for revisjonen av regnskapene til Sponsor Service ASA i 2000 og 2001.

Selskapet hadde manipulert regnskapene slik at de viste for gode tall, uten at revisor reagerte på dette. Det ble reist tiltale mot ansvarlig revisor og en medarbeider på revisjonsteamet for overtredelse av revisorloven og regnskapsloven. Lagmannsretten fastslo at ansvarlig revisor hadde opptrådt grovt uaktsomt ved utførelsen av revisjonsoppdraget. Videre innebærer dommen en sementering av rettstilstanden når det gjelder revisors medvirkningsansvar for klientens regnskapsovertredelser. Revisor kan medvirke til regnskapsovertredelser ved at revisjonen ikke avdekker regnskapsfeil og at det slik avgis ren revisjonsberetning. Medarbeideren ble i fjor dømt av Høyesterett til tilsvarende straff.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf 414 54 172.