Arbeidsmiljø

Sist oppdatert 12.12.2016

Arbeidsmiljøkriminalitet blir brukt som betegnelse på alvorlige overtredelser av arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Den skjer når pålagte sikkerhetstiltak brytes som følge av uaktsomhet eller uforstand, men også ved at sikkerhet blir valgt bort av økonomiske årsaker.

Byggeplass forlatt

Hva er arbeidsmiljøkriminalitet?

Arbeidsmiljøkriminalitet er brudd på lover og forskrifter som beskytter arbeidsmiljøet. De sentrale lovene er arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven og allmenngjøringsloven.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Loven gjelder alle arbeidstakere, unntatt sjøfart og fiske som er regulert i egne forskrifter. I tillegg inneholder den bestemmelser om hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Det settes opp krav til virksomhetene at de skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og at en del virksomheter der det er nødvendig skal ha bedriftshelsetjeneste.

Loven har egne kapitler om arbeidstid, om hvor mye og når barn og unge kan arbeide, og om permisjon i forbindelse med blant annet fødsel/barn, sykdom og utdanning. Det følger av arbeidsmiljøloven at diskriminering i arbeidslivet er forbudt. I tillegg inneholder loven også omfattende regler om ansettelse med blant annet krav om skriftlig kontrakt, om oppsigelse og om arbeidsreglement. Loven gir videre regler for arbeidstakernes rettigheter dersom virksomheten de arbeider i overføres til nye eiere.

Politiets etterforsking av arbeidsmiljøkriminalitet omfatter oftest ulykker med dødsfølge eller alvorlig personskade, se påtaleinstruksen § 7-4. Andre saker avdekkes ellers av inspeksjon fra Arbeidstilsynet. Strafferammen for arbeidsgivers overtredelse av loven er bøter eller fengsel inntil to år. Strafferammen for arbeidstakere er bøter eller fengsel inntil ett år.

Typiske overtredelser er:

  • manglende opplæring eller instruks som fører til død eller personskade
  • feil ved utstyr og maskiner som fører til død eller personskade
  • svikt i opplæring, rutiner eller utstyr som skaper fare for ulykker
  • ulovlig overtid
  • mangler ved bedriftens internkontrollsystem
  • sosial dumping

Arbeidsmiljøkriminalitet forårsaker mye lidelse for ofre og deres pårørende. I tillegg er den samfunnsøkonomiske kostnaden ved dette betydelig, siden det i stor grad er staten og arbeidsgivere som dekker utgifter til sykepenger og rehabilitering. Bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet er derfor i stor grad samfunnsnyttig. Sosial dumping antas å kunne «føre til urettferdig konkurransesituasjon med urimelig press på opparbeidede rettigheter og svekket rekruttering til særlig utsatte yrker og bransjer» (St. meld. nr. 2, 2005–2006 pkt. 3.6). I tillegg er det indikasjoner på økt ulykkesfrekvens for utenlandske arbeidstakere (Ot.prp. nr. 56 (2006–2007) pkt. 1.4).

Kontrollmyndigheten er Arbeidstilsynet under Direktoratet for arbeidstilsynet. Alle ulykker i arbeidslivet som medfører død eller alvorlig personskade, skal straks meldes til politiet, som iverksetter etterforskning. Disse sakene blir også forelagt Arbeidstilsynet for uttalelse. Ellers kan Arbeidstilsynet anmelde andre overtredelser, for eksempel fare for ulykke eller ulovlig overtid.

ØKOKRIM ga i samarbeid med Rune Bård Hansen i 2010 ut en håndbok om arbeidsmiljøkriminalitet. Den kan fås kjøpt ved henvendelse til ØKOKRIM via post.okokrim@politiet.no.

(Foto: Shutterstock)