• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Bestikkelser banksjef (2009)

Sist oppdatert 18.01.2010

I april 2009 opprettholdt Høyesterett en fellende dom mot en banksjef på Vestlandet som i lagmannsretten var domfelt for to overtredelser av strl. § 275, jfr. § 276. Det ene forholdet var at banksjefen hadde mottatt NOK 150 000 fra en av bankens kunder.

Det ble lagt til grunn at beløpet utgjorde en gave eller påskjønnelse med karakter av «smøring» eller bestikkelse.

Høyesterett slo i avgjørelsen fast at bruk strl. § 275 i bestikkelsessaker ikke krever at betaleren har en forventning om å få en motytelse. Høyesterett sluttet seg til sin tidligere praksis som går ut på at mottak av penger i strid med de forpliktelser arbeidstakeren har overfor sin arbeidsgiver, i seg selv er i strid med arbeidsgivers interesser idet det kan føre til tap av tillit og omdømme i markedet om ytelsen skulle bli kjent. I tillegg påpeker Høyesterett at mottak av en slik ytelse innebærer et tillitsbrudd mot arbeidsgiveren, og at det lett kan føre arbeidstakeren over i et splittet lojalitetsforhold.

Straffen ble satt til fengsel i syv måneder, hvorav 90 dager ble gjort betinget. Dommen er rettskraftig.