Bistand fra ØKOKRIM

Sist oppdatert 06.05.2015

De fleste økonomiske straffesaker i Norge etterforskes ved politidistriktene. Etter anmodning fra dem, fra særorganene i politiet eller fra utlandet kan imidlertid ØKOKRIM yte bistand til den lokale etterforskingen i alle faser og ofte helt til dom er avsagt. ØKOKRIM gir bistand både i form av etterforsking og konsultasjon i alle typer økonomiske straffesaker og innenfor finansiell etterforsking. ØKOKRIMs bistand til politidistriktene i konkrete saker skal ikke bare bidra til å løse sakene, men også medvirke til at politidistriktene bygger opp kompetanse som beholdes og vedlikeholdes, slik at de er i stand til å behandle de fleste sakene selv.

Typiske bistandssaker er ofte større bedrageri-,underslag-,  konkurs-, og korrupsjonssaker, eller saker som involverer flere politidistrikter og utenlandsetterforskning. I 2014 bisto ØKOKRIM 12 politidistrikter, to statsadvokatembeter og Spesialenheten for politisaker med til sammen 23 saker. Vi fulgte videre opp 35 rettsanmodninger fra 17 forskjellige land.

ØKOKRIMs bistand til politidistriktene i konkrete saker skal ikke bare bidra til å løse sakene, men også medvirke til at politidistriktene bygger opp kompetanse som beholdes og vedlikeholdes, slik at de er i stand til å behandle de fleste sakene selv.

Bistandsteamet

ØKOKRIM har et eget bistandsteam som har som formål å yte bistand til politidistrikt og særorganer, og følge opp rettsanmodninger ØKOKRIM mottar fra utlandet. Bistandsteamet har etterforskere med både politi- og revisorbakgrunn, men påtaleansvaret for sakene ligger hos politidistriktet som anmoder om bistand.

Bistandsteamet har ansvaret for å følge opp økoteamene i politidistriktene, og arrangerer i den forbindelse et årlig tredagers fagseminar, samt en årlig todagers samling for alle økoteamlederne.

Anmodning og bistand

Dersom politidistriktet har behov for bistand skal det sendes en anmodning om slik bistand fra politimesteren, jf. Påtaleinstruksen § 35-7. En anmodning som er signert av leder av retts- og påtaleseksjonen aksepteres også.

Før en anmodning om bistand sendes kan det være praktisk å ta kontakt med lederen av Bistandsteamet, se Organisasjonen.