• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Bot for manglende innsideliste

Sist oppdatert 20.12.2013

ØKOKRIM har ilagt et norsk gruveselskap en bot på 400 000 kroner for brudd på verdipapirhandellovens krav om at børsnoterte selskaper skal føre lister over alle personer som har tilgang til innsideinformasjon. Selskapet har besluttet å ikke vedta boten.

Selskapet førte i desember 2011/januar 2012 forhandlinger om inngåelse av en MOU (intensjonsavtale) med et kinesisk selskap. Forelegget er basert på at forhandlingene var innsideinformasjon, og at selskapet ikke opprettet innsideliste, slik det kreves i verdipapirhandelloven § 3-5. Selskapet er av den oppfatning at forhandlingene var av en slik karakter at de ikke utløste plikt til å føre innsideliste.

Saken vil bli sendt Oslo tingrett for avgjørelse.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157.