Diverse rapporter

Sist oppdatert 19.03.2014

Rapporter om nasjonal risikovurdering, rømt oppdrettsfisk og hawala (uformelle verdioverføringssystemer).

Rapport om nasjonal risikovurdering - hvitvasking og terrorfinansiering

Denne rapporten er Norges første samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risiki for hvitvasking og terrorfinansiering. Risikoanalysen har vært foretatt av en arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Justisdepartementet. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Justisdepartementet, Finansdepartementet, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Finanstilsynet og ØKOKRIM. Gruppen leverte rapporten 14. februar 2014 og den ligger på  Justisdepartementets hjemmeside.

Rapport om rømt oppdrettsfisk

I februar 2008 kom Riksadvokatens arbeidsgruppe, ledet av ØKOKRIM, med sin rappport om rømt oppdrettsfisk. Rømt oppdrettsfisk er en trussel mot villfisken. Verdens bestander av vill atlantisk laks er redusert med mer enn 80 prosent de siste 30 årene. Arten er utryddet fra flere land, og i Norge har laksen forsvunnet fra rundt 45 vassdrag. Oppdrettsnæringen selv oppgir at i snitt 560 000 fisk rømmer hvert år. Økokrim har ledet arbeidet med rapporten og mener tallene er dobbelt så store. Uforsvarlig drift og dårlige rutiner ved anleggene er årsakene til den omfattende rømmingen. Mer aktiv bistand fra ØKOKRIM til politidistriktene, forebyggende tiltak og bedre samarbeid er noen av forslagene i rapporten.

Les rapporten her (PDF).

Strategisk analyse av Hawala-virksomhet

ØKOKRIM utarbeidet i 2007 en strategisk analyse av uformelle verdioverføringssystemer (UVS), eller såkalt Hawala-virksomhet, i Norge. Økokrim ber et brev til Riksadvokaten og Politidirektoratet om en nærmere vurdering av konsesjonsreguleringen av UVS i Norge. UVS mangler konsesjon for betalingsformidling med utlandet. Dette fører til manglende gjennomsiktighet og liten grad av offentlig kontroll, og ØKOKRIM er bekymret for at slik virksomhet kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. ØKOKRIM peker på to ulike strategier for å få mer kontroll med denne type virksomhet: at norsk politi i større grad prioriterer denne typen saker for å redusere omfanget, eller at man gjør disse virksomhetene lovlige, slik at de blir underlagt forvaltningsmessig kontrollvirksomhet.

Les rapporten her (PDF).