• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Diverse utgivelser

Sist oppdatert 01.06.2017

Rapporter om nasjonal risikovurdering, rømt oppdrettsfisk og hawala (uformelle verdioverføringssystemer).

Nasjonal veileder for informasjonsdeling mellom kontrolletatene, politiet og private, for å bekjempe kriminalitet

Kriminalitetsbildet er endret de senere år, går ofte på tvers av regioner og landegrenser og bærer preg av bedre organisering, mer avansert teknologi og involvering av profesjonelle medhjelpere til å skjule lovbruddene. Dette er særlig tydelig når det gjelder alvorlig økonomisk og organisert kriminalitet. Dette fordrer at politiet og kontrollorganene må utvikle og bruke tidsriktige metoder for å bekjempe kriminaliteten. Tverretatlig samarbeid og deling av informasjon er sentralt i denne sammenheng.

Veilederen er et samarbeid mellom Politidirektoratet, Direktoratet for Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet, NAV, Toll- og avgiftsdirektoratet, Oslo kommune, Finans Norge, Kripos, politihøgskolen, Økokrim (ledet arbeidsgruppen), samt Romerike - og Oslo politidistrikt. Den er ment som et praktisk hjelpemiddel for den enkelte saksbehandler som daglig står overfor spørsmål om taushetsplikt og deling av informasjon.

OBS: Veilederen er nå oppdatert (april 2017). Endringene gjelder kapittel 6 (Skatteetatens lovverk). Her er veilederen i PDF-format. Den kan også bestilles via vårt postmottak: post.okokrim@politiet.no

Rapport om nasjonal risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering

Denne rapporten er Norges første samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risiki for hvitvasking og terrorfinansiering. Risikoanalysen har vært foretatt av en arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Justisdepartementet. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Justisdepartementet, Finansdepartementet, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Finanstilsynet og ØKOKRIM. Gruppen leverte rapporten 14. februar 2014 og den ligger på Justisdepartementets hjemmeside.

Rapport om rømt oppdrettsfisk

I februar 2008 kom Riksadvokatens arbeidsgruppe, ledet av ØKOKRIM, med sin rappport om rømt oppdrettsfisk (en trussel mot villfisken). Verdens bestander av vill atlantisk laks er redusert med mer enn 80 prosent de siste 30 årene. Arten er utryddet fra flere land, og i Norge har laksen forsvunnet fra rundt 45 vassdrag. Oppdrettsnæringen selv oppgir at i snitt 560 000 fisk rømmer hvert år. Økokrim har ledet arbeidet med rapporten og mener tallene er dobbelt så store. Uforsvarlig drift og dårlige rutiner ved anleggene er årsakene til den omfattende rømmingen. Mer aktiv bistand fra ØKOKRIM til politidistriktene, forebyggende tiltak og bedre samarbeid er noen av forslagene i rapporten. Last ned rapporten her (PDF).

Strategisk analyse av Hawala-virksomhet

ØKOKRIM utarbeidet i 2007 en strategisk analyse av uformelle verdioverføringssystemer (UVS), eller såkalt Hawala-virksomhet, i Norge. Økokrim ber et brev til Riksadvokaten og Politidirektoratet om en nærmere vurdering av konsesjonsreguleringen av UVS i Norge. UVS mangler konsesjon for betalingsformidling med utlandet. Dette fører til manglende gjennomsiktighet og liten grad av offentlig kontroll, og ØKOKRIM er bekymret for at slik virksomhet kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. ØKOKRIM peker på to ulike strategier for å få mer kontroll med denne type virksomhet: at norsk politi i større grad prioriterer denne typen saker for å redusere omfanget, eller at man gjør disse virksomhetene lovlige, slik at de blir underlagt forvaltningsmessig kontrollvirksomhet. Last ned rapporten her (PDF).

Hva er miljøkriminalitet?

– Håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet av Hans Tore Høviskeland, Rune B. Hansen og Jørn Holme 2005. Hensikten med boken er først og fremst å sørfe for at kunnskap om området blir lett tilgjengelig for så mange som mulig, og at boken kommer til nytte for alle dem som arbeider med bekjempelse av miljøkriminalitet. Økokrim håper at denne boken kan inspirere til innsats på dette viktige området. Boklageret er tomt, derfor er den tilgjengelig som PDF her. Ved bruk av bokens innhold må kilde oppgis. Last ned boken her (PDF).