• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dømt for grove skattesvik og grove bedragerier

Sist oppdatert 09.10.2012

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en 71 år gammel tidligere advokat for blant annet grove skattesvik og grove bedragerier til to og et halvt års fengsel. Retten har lagt til grunn at skatteunndragelsene utgjør i underkant av to millioner kroner og bedrageriene utgjør nærmere 5,5 millioner kroner. Av dette utgjør litt over en halv million kroner trygdebedrageriet.

I dommen er det blant annet lagt vekt på størrelsen av skattesvikene og bedrageriene. Om trygdebedrageriet skriver tingretteten at trygdesystemet er basert på tillit. Om skattesviket skriver tingretten at det "dreier seg om en forbrytelse av særlig samfunnsskadelig karakter, der allmennpreventive hensyn må ha stor tyngde." Videre legger retten i skjerpende retning vekt på måten tiltalte har gått frem på og at oppdagelsesrisikoen er relativt liten.

Den tidligere advokaten er ilagt en bot på 300 000 kroner og til å tåle inndragning på 3,5 millioner kroner. Dessuten skal han betale erstatning til NAV med cirka en halv million kroner og til Tryg forsikring med i underkant av fem millioner kroner. Inndragningsbeløpet nedsettes samsvarende med tiltaltes innfrielse av erstatningskravet til NAV og Tryg Forsikring.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn, tlf 984 06 175.