• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Domfelt for grov tollunndragelse

Sist oppdatert 11.05.2016

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken til en mann fra Østfold som i Fredrikstad tingrett ble domfelt i henhold til tiltale fra ØKOKRIM for tollunndragelse til en straff av 2 års fengsel, hvorav 1 år er gjort betinget. Straffen er i tråd med aktors påstand. Han er domfelt for å ha utstedt 21 uriktige tolldokumenter, som er benyttet ved eksport av biodiesel til land i EU. Unndratt innførselstoll i EU knyttet til de uriktige dokumentene var ca. NOK 33,6 millioner.

I skjerpende retning har lagmannsretten pekt på at sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldene ved slike tollunndragelser. Lagmannsretten har også lagt vekt på at det i denne saken er handlet forsettlig, slik at det er den mest alvorlige varianten av "særlig grov" tollunndragelse han er domfelt for.

ØKOKRIM er fornøyd med at lagmannsretten har vært enig med ØKOKRIM i at domfeltes anke skal forkastes og at tingrettens dom blir stående.

ØKOKRIM har samarbeidet tett med Tollvesenet i denne saken.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Marianne S. Bender, tlf. 90 20 43 00