Bygget

EFE skiller seg fra de øvrige avdelingene og teamene i ØKOKRIM ved at det er en etterretningsenhet og etterforsker derfor ikke straffesaker selv. Enhetens primære oppgave er derimot å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) fra rapporterings­pliktige etter hvitvaskingsloven § 18. Opplysningene i MT-rapportene bearbeides slik at de blir tilgjengelige for politi og kontrollmyndigheter, samt utenlandske søsterenheter, og videreformidles deretter til aktuelle instanser.

EFE er et nasjonalt kompetansesenter for spørsmål relatert til hvitvasking, og følger med på kriminalitetsutviklingen. I tillegg holder enheten løpende kontakt med aktuelle samarbeidspartnere for å bidra til kompetanse- og metodeutvikling i politiet og hos de rapporteringspliktige. EFE deltar også i aktuelle internasjonale fora innen anti-hvitvasking, blant annet i FATF (Financial Action Task Force) og Egmont Group.

MT-rapporter og behandling av disse
  • En MT-rapport er en rapport om mistenkelige transaksjoner. Alle som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 18, har plikt til å rapportere til EFE ved mistanke om at en transaksjon kan ha tilknytning til utbytte av straffbar handling, eller forhold som kan knyttes til straffeloven § 131 (terrorhandlinger) til § 136 a.
  • Å sende en MT-rapport til ØKOKRIM er ikke det samme som å anmelde en sak til politiet. MT-rapportene behandles som etterretnings­informasjon. Opplysningene sammenstilles med annen informasjon innhentet fra en rekke kilder, analyseres, og videreformidles til rele­vante mottakere. I hvilken form opplysningene formidles avhenger av hvordan EFE vurderer det som fremgår av analysen. I de fleste tilfeller skjer dette i form av etterretningsrapporter.
Mistenkelige transaksjoner rapporteres til Altinn.

 

Informasjon om hvitvaskingsloven og rapporteringsplikten er tilgjengelig på hvitvasking.no.

 

Har du tips om andre straffbare forhold innenfor ØKOKRIMs ansvarsområder? Tips oss.

 

hvitvasking_bredde.jpg

Finansiell etterretningsinformasjon fra EFE kan gi tilstrekkelig grunnlag for inngang i nye straffesaker, inngå i eksisterende straffesaker eller andre analyser hos politiet eller kontrollmyndigheter. Dette basert på koblinger mellom objekter via transaksjoner og informasjon om hendelser med finansielt tilsnitt.

Hva som skjer videre med informasjonen EFE sender ut og hvordan den brukes, ligger imidlertid utenfor EFEs formelle kompetanseområde. En etterretningsrapport oversendt politiet kan danne grunnlag for at politidistriktet velger å opprette anmeldelse, eller inngå i en eksisterende eller fremtidig straffesak. En etterretningsrapport oversendt for eksempel skattemyndighetene, kan like gjerne bidra til administrative sanksjoner (tilleggskatt, tilleggsavgift, inndragning av dag­penger osv.) som til politianmeldelse.

EFE er avhengig av kvalitativt gode MT-rapporter for å kunne produsere gode analyser, derfor er rollen til de rapporterings­pliktige svært viktig. All informasjon EFE mottar, kan betraktes som brikker i et større puslespill. Jo flere brikker som er på plass, desto bedre bilde får man av hva som foregår, og forutsetningen for å utarbeide gode analyser blir større.

EFEs kontakttelefon er 23 29 14 05.

Aktuelle lenker / Aktuell info: