• Utskriftsikon
 • Nettstedskart
 • Deleikon

Fagbladet Miljøkrim

Sist oppdatert 09.01.2013

Tidsskriftet Miljøkrim inneheld aktuelle artiklar om miljøkriminalitet og nye dommar, lover og føresegner. Tidsskriftet blir utgitt tre gonger i året og er distribuert til døme for politiet, påtalemakta, domstolane, kommunane, naturoppsyn og miljøforvaltinga.

Miljøkrimblader

Miljøteamet ynskjer bidrag frå lesarane. Dei kan ein sende til: miljokrim.okokrim@politiet.no.

Materiale og PDF-ar finn du på: www.miljokrim.no.

Her fin du tips til korleis du kan utforme ein god artikkel (ein PDF med skrivespesifikasjonar)

 

Liste over utgivelsene:

3/2011
 • Tema: Miljøkriminalitet under politimesterens ledelse
 • Hvorfor anmeld ikkje Mattilsynet miljøkriminalitet oftere?
 • Mattilsynets anmeldelsespraksis ved ulovleg hold av eksotiske dyr
 • Avhør når mistenkte er et foretak
 • Generalklausulen og biologisk mangfold
 • Stockholmkonvensjonen
 • Allemannsretten og friluftsloven
 • Bokomtale: Plan- og bygningsrett
 • Miljøerstatning etter naturmangfoldloven § 74
 • Ecomessage
 • Straffbar telting
 • Bisitterrollen – Hva kan den innebære?
   
2/2011  
 • Portrett: Miljøkoordinator Duna: – Ganske mye idealisme i jobben
 • Årets hummeraksjon 2011
 • Norsk rødliste for naturtyper
 • Fiskerikrimstudentene – godt i gang med studiet
 • Ulovlig rørgate
 • Effekten av «oppdrettsgener» – hvor skal vi rette innsatsen?
 • «En dårlig sak»: Flatanger Settefisk AS
 • På tokt med Klif
 • Hva vil vi med miljøkoordinatorrollen?
 • Gårdeier og gårdeierselskap dømt for uaktsomt drap
 • Miljøkriminalitet i et nøtteskall
 • Noregs første rapport til UNESCO om 1970-konvensjonen
 • Bistandsadvokater i arbeidsmiljøsaker
 
1/2011
 • Portrett: Statssekretær Heidi Sørensens miljøkamp
 • Mye brukthandel, lite brukt lov
 • Miljøstudiet på politihøgskolen
 • Troms politidistrikt
 • Oftenesdommen
 • Jagde ulveflokk med bil
 • Hummerfangst: fra blått hav til svart omsetning
 • Neptun settefisk AS: Da laksesmolten dro til sjøs
 • EA etterlyser tettere internasjonalt samarbeid om EE-avfall
 • Perpetuum waste management as: farlig avfall, ulovleg håndtert
 • Da det smalt på Yara
 • Ulovlig jakt og handel med dyr og deler av dyr
 
3/2010
 • ØKOKRIM-sjefen jager fortsatt miljøbanditter
 • Hensatte bilvrak – Hvorfor blir de stående?
 • Riksrevisjonen undersøker håndtering av farlig avfall
 • Internasjonal aksjon mot illegal handel av reptiler og amfibier
 • Ett av tusen ulovlege reptiler i Norge blir beslaglagt?
 • Interpols syvende internasjonale konferanse om miljøkriminalitet
 • Norske turister drev ulovleg jakt på fredede arter på New Zealand
 • «Den er ikke farlig, bare du går varlig»
 • Fant ulovleg skutte rovdyr i frysere på Hamar
 • Kriminelle tjener på å tenke grønt og globalt
 • Rømt oppdrettsfisk – Nasjonalt fagseminar 2010 Sosial dumping
 • orgMILJØkrim
 • Lite inngrep – streng straff
 • Midlertidig veiarbeid
 • Kor godt oversyn har vi eigenleg over
 • Oslo pd – lite distrikt med stort miljø
 • Justisfeil ved politiets etterforsking
 
2/2010
 • ØKOKRIM skal ikkje frata politidist riktene ansvaret
 • For mange kan for lite om arbeidsmiljøkriminalitet
 • Farlig fres
 • Trafficking of Stolen Artworks
 • Økt sats ing mot miljøkriminalitet
 • I myndighetenes klør
 • Fri dialog i fri natur
 • Villaksutvalget
 • Etterforskning og påtale i saker etter plan- og bygningsloven
 • Lutefisk à la Stord
 • Foreldelse av saker om miljøkriminalitet
 • Hvor stor skal boten være i miljøsaker?
 • Styreleders ansvar i miljøsaker
 
1/2010
 • Kulturminnekrimteknisk
 • Foretaksstraff – utvalgte emner
 • Utvidet hytteparadis i strandsonen – bot på 120 000 kroner
 • Nattejakt på hjort
 • Studium i bekjempelse av fiskerikriminalitet
 • Statens naturoppsyn
 • Aksjon strandsone
 • Operation Illegal Trade in Traditional Medicine Products
 • Manglende vedlikehold årsak til ulovleg utslipp
 
3/2009
 • Intervju med Riksantikvaren
 • Politiets arbeid med truede arter
 • Nyhetsmelding fra Interpol
 • Foreldelse av saker om miljøkriminalitet
 • Norsk miljøpolitiforening
 • Forsett, eventuelt
 • Nytt nettsted viser norske utslip
 • Kirkebyggdatabasen
 • En «solskinnshistorie» fra Namdalseid
 • Reaksjoner på ulovlege byggetiltak
 • Praia De Santa Cruz
 • Granskning som ledd i etterforskning av fartøysaker
 • Presentasjon av Rogaland politidistrikt
 • Interpol Pollution Crime Working Group
 
2/2009
 • ØKOKRIM i 20 år
 • Reinpolitiet og reinnæringen
 • Skal sakkyndige ta stilling til juss?
 • Skal man alltid høre på de sakkyndige?
 • Skilnad på naust og hytte
 • Politistudenter velger fordypningsfag i miljø
 • Overtredelser i sjøfartsforhold
 • Endelig vedtak i om henleggelse i Portør-saken
 • Fungerer kulturminnelovens § 25 etter sin hensikt?
 • Ørnprosjekt i Nord-Trøndelag politidistrikt
 
1/2009
 • Lytter til det tause flertall i ulvedebatten
 • Natur og kultur
 • Når er byggesak straffesak?
 • Tosporet system i ny plan- og bygningslov
 • Ulovleg bruk av bygning til klubblokale for Bandidos
 • Biologisk mangfold
 • Gravplasser mangler lovbeskyttelse etter 40 år
 • Strenge regler for eksport av avfall
 • Bekjempelse av fiskerikriminalitet
 • Farlig flis
 • Forbud mot vasspest
 
3/2008
 • Utrykningspolitiet og miljøkriminalitet langs veien
 • Miljøpatruljen oppklarte miljøkriminalitet
 • Vil ha mer naturoppsyn
 • Både enig og uenig med Rieber-Mohn
 • Helgeland politidistrikt
 • Straffeskjerpelse
 • Miljøbuss i Sverige
 • Interpol ser på klimakvotekrim
 • Politiets etterforskning av sjøulykker
 
2/2008
 • Norsk natur – farvel?
 • Gaupedrap med forviklinger
 • Trivselsfylket (Sogn og Fjordane)
 • Ulovleg byggjing i strandsonen
 • Kulturminner plyndres
 • Trenger vi straffeloven § 152 b?
 • Nye lover og forskrifter 2008
 • Dobbeltstraff i miljøsaker
 • Hummeraksjon
 • Straffutmåling i fiskeoppdrettssaker
 
1/2008
 • De største miljøvernorganisasjonene i Norge
 • Arrangør av juvandring dømt
 • Klimakvoter
 • Arbeidstilsynet – viktig aktør i kampen mot sosial dumping
 • Utslipp av ammoniakk, ammonium, salmiakk eller gjødsel?
 • Foretaksstraff når en ansatt handler mot muntlig instruk
 • Østfold politidistrikt
 • Kulturminnekriminalitet
 • Bjørn påkjørt – hva gjør politiet?
 • Miljøutdanning på Politihøgskolen
 • Avlivning av hund
 • Slapp ut olje på havet
 • Hvor mye er vesentlig?
 • Mikrochip identifiserer kjæledyrene
 • Bruk av GPS ved dokumentasjon av overtredelse i fredet naturminne
 
4/2007
 • Gamle mynter
 • Promillekjøring på sjøen – straffene forankret i Høyesterett
 • Laksen i Jølstra
 • Norsk maleri vendte hjem
 • Kystens voktere – Mer enn tidevannstabeller og fyrlykter
 • Kystverkets organisering og ansvar
 • Fra 71 grader nord – til russergrensa
 • Pasienthotell i Stavanger i grus
 • Ubetinget fengselsstraff for arbeidstaker etter gruveulykke
 • På reptilmesse i København
 • Ny manual – for etterforskning av utslipp til sjøs
 • Studenter på oppsynstur med politiet og kystvakten
 • Dykking i Høyesterett
 
23/2007
Om blant anna Kulturminister Trond Giske, døde av oksygenmangel, treets rettsvern, ny Rødliste for Norge, fremmede og svartelistede arter, gav 3 års fengsel, taubanen i Longyearbyen, The Art & Antiques Unit SCD6, 45 år i utforbakke med vidare.
 
1/2007
Om blant anna Salten politidistrikt – «Fra fuglefjell til svenskegrensa», båndtvangs- og aktsomhetsbestemmelsene etter hundeloven, rømming av oppdrettsfisk, endring i forskriftene for brukthandel, registrering av kulturminner, Statkraft vedtar forelegg, og andre viktige dommer.
 
4/2006
Om blant anna nytt fra Politidirektoratet, skadeskyting på gaupe, bevissikringssett for faunakriminalitet, luftputebåter, Røst, ATV, tokt med KV Nordkapp, fiskevernsonen ved Svalbard og forhold til EMK, ulovleg byggjing i strandsonen, SABIMA, nye lover og forskrifter, historisk faunasak på Svalbard, Dødsulykke ved demontering av tårnkran, DNA analyse del 2, viktige dommer.
 
23/2006
Om blant anna Riksadvokaten: Med rett til å instruere, bilopphugger dømt til 60 dagers fengsel, hva er DNA?, høye bøter i strandsonen, forelegg til Gilde, nye lover og forskrifter, viktige dommer, kunst og kulturminnekriminalitet i Norden, heleri av vevsprøver av Ulv.
 
1/2006
Om blant anna Norgeshistoriens største rømming av oppdrettslaks, fengsel for forurensing med fisk, Artsdatabanken, skyting av bjørn, klageadgang når politiet henlegger en miljøsak, nytt fra Politidirektoratet, ulovleg motorferdsel i utmark, forelegg på 80 millioner til Statoil ASA, Norsk Miljøpolitiforening, ny håndbok i bekjemping av miljøkriminalitet.
 
4/2005
Om blant anna naturvernloven, overvåking av hekkeplassen til ein jaktfalk, domstolane styrker allemannsretten, anbefalingar frå Interpol, Regelhjelp.no, innførsel og spreiing av framande planter.
 
23/2005
Om blant anna miljøvernminister Knut Arild Hareide, straff for hogging av trær, arbeidsulykke ved Kampen skole, straffeansvaret til arbeidstaker, miljøkoordineringa i 2004–2005, nye lover og forskrifter.
 
1/2005
Om blant anna blyhagl, intervju med justisministeren, ulovleg felling av jerv, viktige dommer, Unesco-konvensjonen av 1970, sikkerheit på byggjeplassen, miljøkrimstatistikk.
 
4/2004
Om blant anna kommunane si lovbrot av kulturminneloven, eggplyndring – på vidda, ansvar i byggesaker, landbruket si HMS-tjeneste, databasen Askeladden, Miljøteamet 2004.
 
 
23/2004
Om blant anna hyttevei på steinalderboplass, ØKOKRIMs miljøbøter 2002–2003, underrapportering av kvotebelagt fisk, Arbeidstilsynet si kjemikaliekampanje, oppsynsstatistikk – statsallmenninger, frifinning opphever dom mot Esso, nye lover og forskrifter, politiet og dyrevern, oversikt over miljøkoordinatorer og miljøjurister i politidistriktene.
 
1/2004
Om blant anna farlig avfall, organisert miljøkriminalitet i EU, brukthandelloven og lause kulturminne, ny hvitvaskingslov, stjålne antikviteter, viktige dommer i miljøsaker, isbjørn og nødvergefelling, politiarbeid i fugleperspektiv.
 
4/2003
Om blant anna rettighetstap i miljøsaker, studier og kurs i natur- og kulturminneoppsyn ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, The Eurogroup Against Bird Crime (EABC), Green Ålesundhavariet, Miljøkrim 5 år!, barmarkskjøring, nye lover og forskrifter 2003.
 
23/2003
Om blant anna friluftsloven og ulovlege stengsler i utmark, plan- og bygningsloven som miljørettslig virkemiddel, CITES-konvensjonen, norsk oljevernberedskap og nye lover og forskrifter. Dette nummeret inneholder også en oversikt over artikler og dommer i tidligere numre av Miljøkrim.
 
1/2003
Om blant anna søk med hund i miljøkrimsaker, kvikksølv på avveie, uaktsomt drap i arbeidsforhold, forsøk på brannstiftelse på bryggen i Bergen, overtredelse av oppdrettsloven – rømning av oppdrettsfisk, beslag av kongeørn, PELS - økologi, økonomi og dyrevern, Baltic Sea Task Force.
 
4/2002
Om blant anna miljøkriminalitet og databeslag, utslipp av hydrokarboner, statusrapport om ulv, norsk kulturarv i utlendighet, overtredelser av lov om plantevernmidler, hytteeier dømt for for å anleggje ulovleg midlertidig veg, fiskedød i Håelva, politiet aksjonerer mot forsøpling, nye lover og forskrifter.
 
23/2002
Om blant anna ubetinget fengselstraff for utlegging av giftåte, om rømt oppdrettsørret, Svalbardmiljøloven, tårnfalk innesperret på Majorstua, nye lover og forskrifter, hummer og hummerfiske, beslag av eksotiske dyr, miljøkurs på Politihøgskolen.
 
1/2002
Om blant anna naturødeleggelse gjennom fiskespredning, kvikksølvforurensning i Mo i Rana, Byggherreforskriften, ØKOKRIMs miljøbøter i perioden 2000- 2001, Norsk skipsvrakarkiv og arbeidsulykker – bruk av analysemodellar.
 
4/2001
Om blant anna Jærstrende – golfbane i verneområde, vrakdykker dømt, fire millioner i forurensningsbot, miljøkurs på Politihøgskolen, ulovleg grågåsjakt og preparantvirksomhet.
 
23/2001
Om blant anna bok om kulturminnevern, forurensning fra skip, vann og vannforurensning, giftåte i naturen, statusrapport om ulv, miljø på Internett, ulovleg byggjing i strandsonen og oversikt over tidligere artikler og dommer i Miljøkrim.
 
1/2001
Om blant anna kranulykke med dødsfølge, utslipp av blåsesand, miljøkrimstatistikk for 2000, valgfag i natur og miljø ved Politihøgskolen, sårbarhetsanalyse for lensmannskontoret, endringer i lover og forskrifter og miljøkoordinatorer i politidistriktene.
 
4/2000
Om blant anna skader og ødeleggelser på bergkunst, om det skal være straffbart å være passasjer på snøscooter, ressurskontroll – på havet og ved landing, avfallsplasser – ulovleg forsøpling, den nye vannressursloven og viktige dommer i miljøsaker.
 
23/2000
Om blant anna allmennhetens rett til fri ferdsel i strandsonen, hvalfangst, ulovleg innførsel av eksotiske krypdyr, fellefangst, kloakkforurensning – et kommunalt ansvar, hardere reaksjoner mot farlige kjemikalier, bruk av metallsøker, naturoppsyn i statsallmenninger og orkidéer i Norge.
 
1/2000
Om blant anna ulveflokker i Sør-Norge, politiets innsats mot ulovleg bruk av snøscooter, tyveri av antikviteter, undercover i indianerland, treets strafferettslige vern, Statskogs fjelltjeneste og begrenset politimyndighet.
 
4/1999
Om blant anna Statens strålevern, ny rødliste over truede arter, reinpolitiet, oppdrett – en trussel for miljøet og ulovleg elgjakt.
 
23/1999
Om blant anna plyndring av skipsvrak, brannsikring av kirkene, politiets båttjeneste, lakseoppsyn og fellingen av Läfto-bjørnen.
 
1/1999
Om blant anna analyse sv sårbarhet, reirplyndring, samarbeid med Statens næringsmiddeltilsyn, Statoil Mongstad-dommen og håndhevelse av plan- og bygningsloven.
 
1/1998
Om blant anna kulturminnekriminalitet på Svalbard, Statens naturoppsyn, hønsehaukdommen, politiets helikoptertjeneste, plyndring av flyklenodier og rasering av fornminner.