• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengsel, bot og rettighetstap for feilrapportering av lakselus og manglende fiskevelferd

Sist oppdatert 25.05.2016

I en ØKOKRIM-ankesak har Hålogaland lagmannsrett opprettholdt straffen for en tidligere daglig leder til fengsel i 6 måneder for falsk rapportering, unnlatt rapportering og unnlatelse av å iverksette tiltak mot lakselus i selskapets fiskeoppdrettsanlegg. Lagmannsretten skjerpet imidlertid straffen ved å fradømme mannen retten til å inneha noen ledende stilling i noe selskap innenfor akvakulturfeltet i 2 år. Lagmannsretten opprettholdt også reaksjonen mot selskapet, i form av en bot på 5 millioner for de samme forholdene samt inndragning med kr. 400 000.

I oppdrettsanleggene var forekomsten av lakselus i perioden 2012-2013 ved gjentatte anledninger langt over tiltaksgrensen for behandling mot lakselus, samtidig som selskapet unnlot å sette inn tiltak og systematisk feilrapporterte til Mattilsynet om lakselussituasjonen.

Virksomheten rapporterte ikke eller rapporterte for sent og uriktig over en lengre periode i 2012 og inn i 2013, til tross for gjentatte pålegg og vedtak om tvangsmulkt fra Mattilsynet. Dommen omfatter også overtredelse av dyrevelferdsloven etter ett tilfelle med omfattende fiskedød på grunn av oksygensvikt og belastende miljø i merd som var slept inn til selskapets slakteri. Retten uttaler:

"Både miljøhensynet og hensynet til næringen selv tilsier at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt på overtredelser av regelverket og de rammer myndighetene har satt. Særlig gjelder det i situasjoner som i vår sak der det er tale om forsettlig feilinformasjon til myndighetene i den hensikt å skjule at lusesituasjonen var ute av kontroll. Den uriktige rapporteringen medførte at kontrollmyndighetene ble holdt i uvitenhet om at det forelå lusemengder som langt oversteg lovens grense og som representerte en betydelig smittefare både overfor andre oppdrettsanlegg og villaksbestanden".

Retten opprettholdt tingrettens frifinnelse av selskapet for rettighetstap.
ØKOKRIM vil vurdere anke over straffutmålingen.

Saken ble anmeldt til ØKOKRIM av Mattilsynet.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktpersoner i ØKOKRIM:
statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen, tlf 488 87 972
politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf 976 67 043