• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengsel for grovt skattesvik

Sist oppdatert 13.11.2012

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en tidligere administrerende direktør til fengsel i ett år og seks måneder.

Domfelte hadde over flere år selv unndratt gevinster og formue opparbeidet i utlandet fra beskatning i Norge. Han medvirket også til skattesvik for andre, blant annet ansatte i selskapet han ledet.

Oslo tingrett kom til at domfeltes innberetning av eget skattesvik til ligningsmyndighetene ikke var frivillig, og dette forholdet ble da heller ikke vektlagt under straffutmålingen. Seks måneder av straffen ble gjort betinget. Utover fengselstraffen ble domfelte også ilagt en bot på 225 000 kroner for overtredelsene.

Domfelte var i tillegg tiltalt for to tilfeller av innsidehandel, men ble frifunnet for disse.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157