• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Første høyesterettsdom for kursmanipulasjon

Sist oppdatert 20.03.2009

I en Økokrim-sak har Høyesterett skjerpet dommen mot en tidligere fondsforvalter. Den seks måneder lange fengselsstraffen fra lagmannsretten er forlenget til ti måneder. Det er første gang en kursmanipulasjonssak er tatt til Høyesterett.

Mannen ble i Oslo tingrett dømt til seks måneders fengsel for brudd på verdipapirhandlellovens bestemmelse om markedsmanipulasjon. Han ble også dømt for brudd på god forretningsskikk og for trygdemisbruk. I lagmannsretten ble den ubetingede delen av fengselsstraffen doblet, til fire måneder. Høyesterett har nå skjerpet straffen ytterligere, og avsagt dom på ti måneders fengsel, hvorav 120 dager betinget. I dommen heter det: «Vi har her å gjøre med et område hvor forbudsbestemmelsene i det vesentlige er satt av hensyn til allmenne samfunnsverdier. En straffereaksjon vil da ofte være et virkemiddel for å skape respekt for og etterlevelse av slike ‹spilleregler›. Dette taler for at brudd på reglene må føre til en følbar reaksjon.»

Den tidligere fondsforvalteren var tiltalt for å ha manipulert sluttkursen i det børsnoterte selskapet Findexa Ltd siste børsdag i 2004 ved salg av Findexa-aksjer i sluttauksjonen til en pris som lå vesentlig under markedskurs. Den lave sluttkursen som var resultatet av salgene ble senere underkjent av Oslo Børs. Den lave sluttkursen ville ledet til et vesentlig bedre rapportert resultat pr 31. desember 2004 for fondet som forvalteren handlet på vegne av.

Sluttkursmanipulasjon kan beskrives som kjøp eller salg på slutten av handelsdagen med det formål å flytte kursen til et kunstig nivå. Sluttkurser er viktige fordi de blir brukt for å beregne noterte selskapers markedsverdi, og påvirker blant annet verdipapirfonds regnskapsmessige resultater.

Dommen i Høyesterett er prinsipielt viktig i forhold til strafferammen i slike saker.

Kontaktperson i Økokrim: Konst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred, tlf 915 95 376.