• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Forelegg for mangelfulle innsidelister

Sist oppdatert 14.05.2012

ØKOKRIM har ilagt to norske børsnoterte selskaper forelegg på henholdsvis 600 000 kroner og 100 000 kroner. Saken gjelder brudd på verdipapirhandellovens krav om at børsnoterte selskaper fortløpende skal føre liste over samtlige personer som gis tilgang til innsideinformasjon. Foreleggene er vedtatt.

Begge selskapene har samarbeidet med ØKOKRIM. Dette har lettet etterforskingen, og selskapene er da også gitt en betydelig strafferabatt. Forskjellen i bøtenivået skyldes i det vesentlige selskapenes ulike betalingsevne.

Føring av innsidelister er en viktig forpliktelse de børsnoterte foretakene har. Korrekt føring av innsidelistene bidrar til å redusere spredning av innsideinformasjon og hindre misbruk av slik – dermed sikres likebehandling av selskapenes aksjonærer. Videre er innsidelister viktig for kontrollformål. De bidrar til å øke muligheten for å avdekke innsidehandel og annen misbruk av innsideinformasjon. Samlet sett bidrar korrekt listeføring til at tilliten til markedet bevares. 

ØKOKRIM ser alvorlig på brudd på plikten til å føre innsidelister, og vil også i fremtiden søke å sanksjonere denne type overtredelser strengt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157.