• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Frifunnen for brot på teieplikt

Sist oppdatert 14.05.2012

Høgsterett har halde oppe frifinninga av ein forvaltar som var tiltalt for brot på teieplikten etter verdipapirhandellova.

I 2009 blei forvaltaren informert av ein bank om at ei av deira kundar ønskte å kjøpe ein større post aksjar i teknologiselskapet Q-Free ASA. Forvaltaren blei spurt om han ville selje dei aksjane han forvalta i selskapet. Trass i at han hadde innsideinformasjon om dette kjøpet, formidla han same dag desse opplysningane til styreleiar og administrerande direktør i Q-Free ASA. Forvaltaren blei frifunnen i ting- og lagmannsrett, og Høgsterett har no forkasta ØKOKRIM si anke i saka.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157.