• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Ubetinget fengsel for bedrageri og forurensning

Sist oppdatert 25.05.2005

I Vest-Telemark tingretts dom av 23. mai 2005 er en 56 år gammel mann dømt til 2 års ubetinget fengsel for grovt bedrageri, utroskap, falsk forklaring og brudd på forurensningsloven og regnskapsloven.

Mannen var daglig leder og styreformann i et prosesskjemisk verk i Kragerø. Selskapet hans hadde oppdrag blant annet for oljeselskaper og drev med kjøring, innsamling og behandling av spesialavfall (f.eks. spillolje, oljeavfall fra renseanlegg for oljeholdig avløpsvann og oljeemulsjoner).

Mannen ble dømt for grovt bedrageri (straffeloven § 270, jf. § 271) overfor Statens forurensningstilsyn (SFT), idet han hadde misbrukt refusjonsordningen for spillolje. Han hadde sendt refusjonsanmodninger til Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning (Norsas) på uriktig grunnlag. Dette førte til at SFT utbetalte til sammen 22 455 100 kroner og dermed ble påført tap eller fare for tap. Retten finner det bevist at handlingene er gjort forsettlig og at hensikten var å oppnå uberettiget vinning. Mannen ble også dømt for grovt bedrageri mot flere kunder, idet han hadde levert spillolje som holdt en annen kvalitet enn det som ble dokumentert.

Videre ble mannen dømt for grov utroskap (straffeloven § 276, jf. § 275) fordi han ved tre anledninger hadde latt selskapet betale sine private utgifter. Dommen omfatter også falsk forklaring (straffeloven § 166) til SFT. Dessuten ble mannen dømt for brudd på forurensningsloven § 78, første ledd fordi han hadde forurenset det lokale kloakknettet og Kilsfjorden med oljeholdig og kjemikalieholdig vann, levert farlig avfall sammen med spilloljen og lagret spesialavfall ulovlig. Han ble også dømt for brudd på regnskapsbestemmelser, idet han oppgav uriktige opplysninger i selskapets årsberetninger (han oppgav at selskapet ikke påvirket det ytre miljøet). Dette gjorde han for å skjule ulovlige handlinger.

I straffeutmålingen legger retten stor vekt på allmennpreventive hensyn. Avfallshåndtering gir mulighet for betydelige inntekter. Retten viser til at domfelte har gjort overtredelsene forsettlig og systematisk over en lang periode, at overtredelsene kan medføre forurensning som kan påvirke miljøet og at alt er gjort for å oppnå personlig vinning. Retten legger også vekt på at handlingene har preg av kynisme.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i 5 år og må tåle inndragning av vinning med 3,5 millioner kroner.

Saken ble anmeldt av SFT og har vært etterforsket av ØKOKRIMs miljøteam og Telemark politidistrikt. 

Kontaktperson: Konstituert førstestatsadvokat Han Tore Høviskeland, tlf. 916 46 013.