• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Høyesterettsdom i OVDS-saken

Sist oppdatert 22.09.2005

Den 22. september 2005 avsa Høyesterett dom i OVDS-saken. Saken gjaldt tiltaltes anke over straffeutmålingen. Høyesterett satte straffen for den tidligere økonomidirektøren i OVDS til ubetinget fengsel i 2 år. Dette er den første store saken med misbruk/svindel med offentlige overføringsordninger av denne typen. Høyesterett sier i premissene litt allment om bruk av straff i slike saker.

Grunnlaget for tiltalen var at OVDS hadde underrapportert inntekter og overrapportert utgifter med ca. 113 millioner kroner i perioden 1994 t.o.m. 2003. Økonomidirektøren og fire andre ledere ble i tingretten og lagmannsretten dømt for grovt bedrageri (straffeloven § 270, jf. § 271) mot staten og Nordland fylkeskommune.   
 
Saken ble ført av førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf 932 19 628.