• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dom i Finance Credit-saken

Sist oppdatert 20.10.2005

I dag har Oslo tingrett avsagt dom i saken mot Torgeir Stensrud. Stensrud ble dømt til syv års ubetinget fengsel. Det er ett år mer enn aktors påstand.

Torgeir Stensrud ble dømt for grovt bedrageri, dokumentfalsk og overtredelse av regnskapsloven.

I straffeutmålingen bemerker retten at Stensruds tilståelse har bidratt til at etterforskningen ble mindre ressurskrevende enn den ellers ville ha blitt. Retten mener at Stensruds samarbeid med de rettshåndhevende organer har hatt stor betydning, men bemerker at tilståelsen kom først etter at den forbryterske virksomheten var oppdaget. Slik retten ser det, var Stensruds samarbeid ikke nødvendig for sakens oppklaring, men bare tidsbesparende. Stensrud kan derfor ikke innrømmes like stor strafferabatt som en person som uten at det foreligger mistanke, innrømmer og forklarer seg om straffbare handlinger som han og eventuelle andre har begått.

Dommen ble avsagt under dissens på ett punkt. En av dommerne (fagdommeren) mente at straffen burde settes til seks år i samsvar med påtalemyndighetens påstand. For øvrig er dommen enstemmig.

Stensrud ble for alltid fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder eller inneha stillinger i noe selskap og retten til å sitte i noe selskaps styre. Videre ble han dømt til å betale til sammen 1.178.500.000 kroner i erstatning til 8 banker. Han ble ikke dømt til å betale saksomkostninger.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Morten Eriksen, tlf. 916 46 003.