• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Førelegg til Norsk Hydro for uforsvarleg handsaming av innsideinformasjon

Sist oppdatert 14.12.2007

Økokrim har i dag gjeve førelegg på 300 000 kroner til Norsk Hydro ASA for brot på verdipapirhandellova § 2-4.

Avgjersla pålegg mellom anna børsnoterte føretak å ha rutiner for forsvarleg handsaming av innsideinformasjon.Saka gjeld prosessen med å arbeide ut selskapet sin kvartalsrapport for 4. kvartal 2006, som blei gjort offentleg mandag 19. februar 2007. Førelegget grunngjevast med at prosessen blei lagt opp og gjennomførd på ein slik måte at det ikkje var tilstrekkeleg sikkert at rapporten kom uvedkomande i hende.

Kontaktperson i Økokrim: spesialetterforsker Rune Brandal, tlf 905 53 338