• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Straff i innsidesak blir stående

Sist oppdatert 15.06.2008

Ved Oslo tingretts dom av 11. juli 2007 ble tre personer domfelt for misbruk av innsideinformasjon i forkant av tre selskapsbegivenheter høsten 2005. To av de domfelte fikk en straff av fengsel i ti måneder, mens den tredje ble idømt fengsel i åtte måneder. De domfelte anket dommen i sin helhet, mens påtalemyndigheten anket over straffutmålingen.

Borgarting lagmannsrett har i kjennelse av 9. juni 2008 forkastet ankene både fra de tiltalte og fra påtalemyndigheten. Det innebærer at straffutmålingen fra tingretten blir stående. Lagmannsretten uttaler blant annet i kjennelsen at "Alvoret i […]handlinger kan tale for å øke straffen noe i forhold til dette. Lagmannsretten har imidlertid etter en samlet vurdering - og under noe tvil - kommet til at den straff tingretten har utmålt ikke står i noe åpenbart misforhold til de handlinger […] er funnet skyldig i, jf. Straffeprosessloven § 344".

Kontaktperson i Økokrim: kst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred, telefon 91 59 53 76.