• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Vedtatte forelegg og frifinnende dom i kulturminnesak i Bergen

Sist oppdatert 18.06.2007

Våren 2005 lot to grunneiere grave og sprenge ut til en parkeringsplass på sin villaeiendom i Bergen. Dette ble gjort til tross for at kommunen hadde avslått deres søknad om å anlegge parkeringsplass. Begrunnelsen var dels at det på eiendommen på 20-tallet ble oppdaget en grav med krukker fra ca. 400 etter Kristus, og kommunen antok at muligheten var stor for å finne ytterligere kulturminner på eiendommen. Byantikvaren i Bergen anmeldte forholdet, og grunneierne vedtok vinteren 2007 forelegg fra Økokrim på henholdsvis 90 000 og 50 000 kroner for overtredelse av plan- og bygningsloven som krever tillatelse for å anlegge parkeringsplass.

 

Foreleggene gjaldt også en overtredelse av kulturminneloven, idet åkeravsetninger fra 1300-tallet ble ødelagt under gravearbeidene.

Det ble også utferdiget forelegg på 250 000 kroner til entreprenørselskapet som påtok seg gravejobben og 20 000 kroner til selskapets daglige leder. Foreleggene gjaldt de samme forhold som for grunneierne, i tillegg til at det subsidiært ble tatt ut tiltale etter plan- og bygningsloven for uten tillatelse å ha foretatt et vesentlig terrenginngrep. Bergen tingrett avsa 14. juni 2007 frifinnende dom mot både selskapet og dets daglige leder, idet den verken fant det bevist at entreprenøren kjente til at det ble gravd ut til parkeringsplass eller at terrenginngrepet oppfylte lovens krav om å være vesentlig.

Økokrim har ennå ikke tatt stilling til en eventuell anke i saken.

Kontaktperson: Politiadvokat Henrik Horn, tlf  91 68 41 57