• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dom i innsidesak

Sist oppdatert 08.03.2006

I Frostating lagmannsrett er en tidligere finansdirektør i Reitangruppen dømt til fengsel i 90 dager – hvorav 60 dager betinget – for egen innsidehandel og tilskyndelse til brorens innsidehandel.

I tingretten ble han dømt for uaktsom tilskyndelse til brorens innsidehandel. Lagmannsretten kom til at tilskyndelsen var forsettlig.

Retten påpeker at allmennpreventive hensyn taler for en streng reaksjon mot innsidehandel, men legger i formildende retning vekt på at saken er blitt gammel. Lagmannsretten har dermed satt ned tingrettens straff, som var ubetinget fengsel i 90 dager.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hedvig Moe, tlf. 404 91 135.