• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Bøter på til sammen 500.000 kroner for ulovlig anleggelse av midlertidig vei i strandsonen og et kulturminneområde.

Sist oppdatert 25.06.2009

Saken gjelder utfyllingsarbeid i strandsonen på Onarheim i Tysnes kommune og i den fredede ting- og gildestaden Onarheim vinteren 2005-2006. Rundt 20 billass med steinmasser ble utfylt på en 40 meter lang strekning for å lage en midlertidig vei til et oppdrettsannlegg. Handlingen medførte fare for at kulturminner kunne bli påført skade, i tillegg til at det var et betydelig terrenginngrep.

Retten legger i skjerpende retning vekt på at det dreier seg om et relativt omfattende tiltak i strandsonen i et kulturminneområde. I tillegg bør unnlatelse av å søke om tillatelse til tiltak i strandsonen straffes strengt, blant annet fordi kontrollvirksomhet de senere år har avdekket at det er et reelt problem at mange tar seg til rette i disse områdene.

Daglig leder i oppdrettsselskapet fikk bot på 150 000 og foretaket en bot på 300 000 kroner. Entreprenøren ble idømt en bot på 60 000 kroner. Saken har tidligere vært behandlet av Høyesterett.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013.