• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

West Fish AS dømt for grov tollovertredelse

Sist oppdatert 23.05.2005

Selskapet West Fish AS er i Frostating lagmannsrett dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner for grov overtredelse av tolloven. I tillegg har retten besluttet inndragning av ca 4,4 millioner kroner. Selskapet er også dømt til å betale saksomkostninger med 150 000 kroner.

Selskapet hadde i 1998-2000 utstedt 41 opprinnelsesbevis/fakturaer på fisk som ble eksportert til kjøpere i EU. Fisken, som var av russisk opprinnelse, ble solgt og levert som fisk av norsk opprinnelse. Den var oppført som norsk på fakturaerklæringene. Dette førte til at importøren ikke ble ilagt tollavgift på ca 4,4 millioner kroner (jf. tolloven § 64).

Den tidligere administrerende direktøren og en stabsmedarbeider i selskapet West Fish AS, som begge tidligere var domfelt i tingretten, ble frifunnet i lagmannsretten. Retten fant at de to er å bebreide, men at de ikke har utvist straffbar uaktsomhet.

Ved utmålingen av straffen har lagmannsretten særlig lagt vekt på at det dreier seg om et samlet salg på 56 millioner kroner, og at tollbesparelsen utgjør ca 4,4 millioner kroner. I dommen heter det blant annet: ”Selskapet har hatt økonomisk fordel av overtredelsen ved at det kunne tilby en bedre pris enn konkurrentene, samtidig som det ble oppnådd en gevinst ved videresalg som det ikke ville ha oppnådd ved normal tollbelastning. ”

Saken ble anmeldt av Toll- og avgiftsdirektoratet og har vært etterforsket av ØKOKRIMs skatte- og avgiftsteam.
 
Kontaktperson: Førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf. 916 46 017.