• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Strengeste straff i innsidesak

Sist oppdatert 08.09.2006

Høyesterett har skjerpet straffen i en ØKOKRIM-sak om misbruk av innsideinformasjon. En tidligere finansdirektør er dømt til fengsel i 6 måneder for egen innsidehandel og tilskyndelse til brorens innsidehandel.

Den tidligere finansdirektøren i Reitangruppen misbrukte innsideinformasjon til å kjøpe 125 000 aksjer i Sense International ASA (Sense). Hans gevinst etter skatt var 156 059 kroner. Han tilskyndet også broren til å kjøpe 198 000 aksjer i Sense. Brorens gevinst etter skatt var 215 050 kroner. De ulovlige handlingene skjedde i februar/mars 2003, like før Reitangruppen AS kom med et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Sense.

Høyesterett slutter seg til ØKOKRIMs syn på at misbruk av innsideinformasjon av noe omfang skal straffes med ubetinget fengsel. Høyesterett kommer også med andre prinsipielle uttalelser om straffutmålingen i slike saker.

Straffen er den strengeste som er utmålt i innsidesaker i Norge. I tingretten ble den tidligere finansdirektøren dømt til fengsel i 90 dager og til å betale 10 000 kroner i saksomkostninger. I lagmannsretten ble han dømt til fengsel i 90 dager, hvorav 60 dager betinget.

I tillegg til fengselsstraffen er det tidligere utstedt forelegg på inndragning av utbytte. Foreleggene er vedtatt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hedvig Moe, tlf. 404 91 135.