• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Straffansvar for bygging av anleggsvei uten byggetillatelse

Sist oppdatert 25.09.2008

Høyesterett har opphevet lagmannsrettens dom i en sak som gjelder overtredelse av plan- og bygningsloven. Høyesterett mente blant annet at lagmannsretten ikke hadde lagt nok vekt på at en anleggsvei var lagt i et område som var automatisk fredet etter kulturminneloven.

I januar 2006 ble det på Tysnes i Hordaland, i strandsonen og i et kulturminneområde, anlagt en midlertidig anleggsvei til et oppdrettsanlegg. Året etter utferdiget politimesteren i Hordaland forelegg på til sammen 800.000 kroner mot et selskap og to personer for brudd på plan- og bygningsloven for henholdsvis å ha iverksatt/bestilt/utført søknadspliktig tiltak uten at det forelå nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven. De tiltalte ble frifunnet i tingretten og påtalemyndighetens anke ble forkastet av lagmannsretten. Lagmannsretten kom også til at veianlegget falt inn under tiltak som ikke er søknadspliktig fordi det var midlertidig. Påtalemyndigheten anket saken til Høyesterett som nå har opphevet lagmannsrettens dom. Høyesterett mente blant annet at lagmannsretten ikke hadde tillagt den omstendighet at veien var lagt i et område som var automatisk fredet etter kulturminneloven den vekt som forholdet skal ha etter lovgivningen.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, Økokrim, tlf 23 29 10 00, 916 46 013