• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Skjerpet straff i Norgeshistoriens største Hawala-sak

Sist oppdatert 29.06.2007

Borgarting lagmannsrett har skjerpet straffen for en av hovedmennene i en Hawala-sak. Begge tiltalte ble i tillegg dømt til inndragning av utbytte for Hawala-virksomheten. De to ble av tingretten dømt for blant annet ulovlig bankvirksomhet. I tidsrommet 2001-2005 ble ca. 225 millioner kroner overført fra Norge til diverse selskaper rundt omkring i Europa.

Den ene hovedmannen fikk skjerpet fengselsstraffen fra seks måneders betinget og seks måneders ubetinget fengsel til totalt ett og et halvt års ubetinget fengsel. De to domfelte drev betalingsformidling til utlandet mot vederlag (Hawala-virksomhet) uten tillatelse fra Norges Bank/Kredittilsynet. "Hawala" er et system som benyttes for å overføre penger til utlandet utenom det ordinære bankvesenet. Til sammen ble det overført ca. 225 millioner kroner fra en rekke personer i Norge til ulike personer/foretak i utlandet. Virksomheten opererte nesten uten dokumentasjon. Domfellelsen gjelder derfor også brudd på regler om bokføring, regnskapsoppbevaring og årsoppgjør, ved at virksomheten ikke førte regnskap.

Dessuten ble den ene personen domfelt for skattesvik, merverdiavgiftsbedrageri, brudd på skattebetalingsloven og regnskapsførerloven. Han ble også fradømt retten til å drive selvstendig virksomhet, være daglig leder eller inneha ledende stilling i noe selskap for et tidsrom av fem år.

Den andre ble i tillegg til å drive ulovlig bankvirksomhet også domfelt for skattesvik, samt hvitvasking og trygdebedrageri.
 
Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen, tlf. 95 73 99 11