• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Bot for ulovlig hyttevei

Sist oppdatert 10.06.2008

To hytteiere på Hvaler i Østfold er i Fredrikstad tingrett dømt til bøter på henholdsvis 80 000 og 30 000 kroner for ulovlig anleggelse av en ca. 30 meter lang hyttevei høsten på 2006. Bøtene er i tråd med Økokrims påstand.

Under straffutmålingen tar retten utgangspunkt i at miljøet er et felles gode som trenger særlig vern. I skjerpende retning legges det vekt på at arbeidene ble igangsatt på tross av at kommunen flere ganger hadde gitt uttrykk for at en slik vei ville være i strid med reguleringsplanen for området. Retten ser det ikke som formildende at veien i ettertid er fjernet. Den som fikk den høyeste boten ble i 2002 domfelt for å ha anlagt en ulovlig vei på samme sted. De domfelte ble ikke hørt med at de hadde krav på en vei i kraft av en jordskiftedom fra 1962. En slik dom regulerer bare det privatrettslige forholdet grunneierne i mellom. Økokrim har hatt flere saker de siste årene om ulovlige byggetiltak i tilknytning til hytter langs sjøen. Det er viktig å reagere med fasthet ved slike lovbrudd for å verne naturen og unngå at folk tar seg til rette på offentlig grunn.
 
Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Tarjei Istad, tlf 23 29 12 98, 996 24 976.