• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengselsstraff for ulovlig bjørnejakt

Sist oppdatert 13.11.2009

I en ØKOKRIM-sak er tre menn fra Trysil av Sør-Østersdal tingrett dømt til fengselsstraffer og langvarig tap av retten til jakt og fangst for ulovlig bjørnejakt.

Mennene jaktet på en bjørn i Flenåsen Øst i Trysil i juni 2008 ved hjelp av hund, peiler og bil.
 
Hovedmannen ble dømt til 90 dagers fengsel og tre års tap av retten til å drive jakt og fangst. I tillegg ble han dømt til inndragning av to våpen og dømt til å betale 35 000 kroner i erstatning til Viltfondet. De to andre fikk fengselsstraff på 45 dager med deler av dommen gjort betinget, samt tap av rett til jakt og fangst i to år. I tillegg ble de dømt til å tåle inndragning av våpen og andre verdier.
 
ØKOKRIM er tilfreds med at tingretten på viktige punkter deler påtalemyndighetens vurdering av bevisene. Blant annet har retten funnet det hevet over tvil at den som av ØKOKRIM er omtalt som hovedmannen, var den som skjøt bjørnen.
 
Dommen viser at det reageres strengt mot ulovlig felling av vilt.
 
I dommen heter det blant annet: ”Det gjør seg sterke allmennpreventive grunner gjeldende ved faunakriminalitet… for det første at den generelle oppdagelsesrisiko er liten og at gjerningspersonene ofte oppfatter at de har aktverdige grunner til å ta faunaforvaltningen i egne hender. Den omstendighet at en slik oppfatning ikke sjelden kan ha lokal tilslutning, tilsier at reaksjonsfastsettelsen blir meget avgjørende for å kunne opprettholde allmennprevensjonen ved lovovertredelser på dette området”.
 
To ytterligere tiltalte ble dømt for å ha vært med på å fjerne bjørneskrotten og for brudd på hundeloven.
 
Dommen reflekterer den skjerping av straffenivået som er funnet sted de senere år på miljøkriminalitetsområdet. Det er også viktig at folk som bedriver slik ulovlig jakt mister retten til jakt og fangst for en lengre periode og denne dommen er et viktig signal til jegere om dette.
 
Kontaktperson: Førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf: 911 15 460.