• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Redusert bot for akvakulturkriminalitet

Sist oppdatert 31.08.2008

Gulating lagmannsrett har avsagt dom mot et oppdrettsselskap for to overtredelser av akvakulturloven og akvakulturdriftsforskriften. Selskapet ble frifunnet for to av de andre punktene i tiltalen, og boten fra tingretten ble redusert.

Saken gjelder rømming av ca. 54 000 oppdrettslaks fra et anlegg i Rogaland sommeren 2005. Domfellelsen gjaldt mangelfull aktsomhet for å hindre at fisk rømmer, samt mangelfull beredskapsplan.

Selskapet ble domfelt for fire overtredelser av akvakulturloven og akvakulturdriftsforskriften i tingretten til en bot på én million kroner. Selskapet innga en fullstendig anke, mens påtalemyndigheten anket over straffutmåling og saksomkostninger. Lagmannsretten behandlet de to forholdene i tiltalen som gjaldt mangelfull meldeplikt og gjenfangst av rømt oppdrettsfisk. Retten frifant for begge disse punktene. Påtalemyndigheten fikk ikke medhold i sin påstand om å øke boten, retten reduserte denne til 700 000 kroner. Saksomkostninger ble ikke idømt.

Kontaktperson i Økokrim: Statsadvokat Katharina Rise, tlf 478 59 912.