• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Foretaksbot for forurensning opprettholdt av Høyesterett

Sist oppdatert 05.12.2007

Saken gjelder utslipp av ammoniakk i Sandvikselven i september 2005. Under arbeid på et bakeri måtte ammoniakken i bakeriets kuldeanlegg tappes ut. Noe av ammoniakkblandingen ble av Teknotherm ført over på fire plastfat. Noen dager senere slapp en av Teknotherms ansatte ut innholdet i ett av fatene. Det ammoniakkholdige vannet fulgte overvannsnettet og rant ut i Sandvikselven. Dette gjorde den ansatte på tross av beskjed fra ledelsen om ikke å gjøre det. Utslippet med 125 kilo ammoniakk førte til omfattende fiskedød i elven. Den ansatte som slapp ut ammoniakken er også straffet for overtredelse av forurensningsloven.

Høyesterett har opprettholdt dommen fra lagmannsretten om bruk av foretaksstraff for forurensning. Teknotherm ble av lagmannsretten ilagt en bot på 1,2 millioner kroner for ulovlig utslipp av ammoniakk. Økokrim anket til Høyesterett på botens størrelse og Teknotherms anke gjaldt lovanvendelsen under skyldspørsmålet og straffutmålingen. Bedriften mente blant annet at lagmannsrettens tolkning av vilkåret om å ”handle på vegne av et foretak” i straffeloven § 48 a var feil. Høyesterett kom til at den ansatte handlet på vegne av foretaket da han slapp ut ammoniakken. Under straffutmålingen uttalte Høyesterett blant annet at ”miljøet representerer et felles gode som har særskilt behov for vern mot inngrep.”

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013