• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dømt for ulovlig barmarkskjøring i myrområde

Sist oppdatert 02.12.2005

I en ØKOKRIM-sak er seks personer dømt for ulovlig barmarkskjøring. Én av dem fikk en bot på 10 000 kroner, tre fikk bøter på 7000 kroner og to fikk bøter på 5000 kroner.

De seks ble dømt for brudd på lov om motorferdsel i utmark § 12, jf. § 3. Sommeren 2004 hadde de kjørt terrenggående biler i et myrområde uten tillatelse.

I dommen av 9. november uttaler Eidsivating lagmannsrett: ”Den rettspraksis som er dokumentert for lagmannsretten, viser etter rettens syn at straffenivået så langt ikke har vært høyt nok til å ha tilstrekkelig avskrekkende virkning. For lagmannsretten er det derfor spørsmål om å forhøye bøtestraffen vesentlig, opp til den størrelse påtalemyndigheten har foreslått, som et minstenivå.”

Lagmannsretten kom likevel til at flere spesielle forhold måtte føre til at bøtene ”[…] settes noe lavere enn ulovlig barmarkskjøring vanligvis bør føre til”. Retten fant ikke å kunne se bort fra at alle de tiltalte trodde kjøringen var lovlig, da de la vekt på at området var planlagt og til en viss grad var forberedt for oppdyrking, og at de hadde tillatelse fra grunneieren til å kjøre der. Videre fant retten at boten måtte tilpasses den enkeltes økonomiske forhold, slik at to av personene ble dømt til å betale en bot på 5000 kroner, tre fikk 7000 i bot mens én person fikk 10 000 kroner i bot.

Alle de seks ble dømt til å betale saksomkostninger.

ØKOKRIM vil anke dommen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Thomas Skjelbred, tlf. 915 95 376.