• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Frifunnet for korrupsjon

Sist oppdatert 04.07.2009

I den såkalte ”Alicante-saken” har Oslo tingrett frifunnet tre personer for korrupsjon.

Saken gjelder en golftur til Alicante i Spania i 2004. To ledende Siemens-ansatte og en annen person stod tiltalt for dekning av hotellopphold og golfspill for tre ledende ansatte i Forsvaret for til sammen ca 19 000 kroner, noe som etter Økokrims vurdering utgjorde en "utilbørlig fordel" i lovens forstand.

Førstestatsadvokat Trond Eirik Schea tar dommen til etterretning og uttaler at ”det er viktig å prøve korrupsjonsbestemmelsen på mulig misbruk av stilling uansett beløpsstørrelse. ” I dommen heter det også at ”etter rettens syn (er) beløpenes størrelse, isolert sett, uten tvil av en slik størrelse at det tilsier at fordelen er å anse som utilbørlig”. Retten fant Siemens-ledernes handlinger å være i dårlig samsvar med foretakets etiske regler.

Retten har vært av den oppfatning at ”det er stor sannsynlighet for at det forelå en forhåndsavtale” om at Siemens skulle dekke regningen, men rettens flertall har likevel ikke funnet dette bevist bortenfor rimelig tvil. Retten har også, hensett blant annet til at mottakerne ikke visste at Siemens betalte, og at de forsvarsansatte ikke var forsøkt utsatt for noen direkte eller indirekte påvirkning under golfturen, funnet at ytelsen likevel ikke utgjør en utilbørlig fordel. Det ble i saken ikke anført at det var tale om noen konkret ytelse tilbake.

Økokrim har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmål om eventuell anke.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006