• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dom i bedragerisak

Sist oppdatert 20.12.2005

Oslo tingrett har i dom av 20.12.05 dømt to personer til fengsel i 2 år og 6 måneder i en ØKOKRIM-sak som gjelder låne-/investeringsbedragerier og forsøk på "Nigeria-bedragerier". Den ene personen er i tillegg ilagt saksomkostninger med 30 000 kroner, mens den andre personen er idømt 5 års rettighetstap.

Den ene personen ble ilagt saksomkostninger fordi han ikke informerte sine forsvarere, tingretten eller ØKOKRIM på et tidligere tidspunkt om at han var syk og at sykdommen var så alvorlig at hovedforhandlingen måtte utsettes. Dette medførte store meromkostninger i advokathonorarer og for ØKOKRIM. Retten fant at han som følge av dette burde ilegges en del av disse merkostnadene.

De to domfelte forledet to personer til å forskuddsbetale penger mot løfte om at de skulle få lån. De fikk aldri lån, og de tapte pengene sine. Videre har de forledet en rekke personer til å investere i fiktive investeringsprogram. 

Den ene er dømt for grovt bedrageri, forsøk på grovt bedrageri, dokumentfalsk og vitnepåvirkning. Den andre er dømt for underslag, grovt bedrageri, forsøk på grovt bedrageri og dokumentfalsk.

Om straffutmålingen skriver retten: "Saken dreier seg i det vesentligste om internasjonal organisert forbrytersk virksomhet. Begge de tiltalte har nettverk som opererer med tilsynelatende seriøse firma rundt omkring i verden. Begge fremstår som erfarne forretningsmenn med kapitalsterke kontakter som gir de fornærmede trygghet i forhold de forespeilede pengetransaksjonene. Advokater involveres for å gi troverdighet. Virksomheten er vanskelig å avdekke fordi ofrene ofte tror mer eller mindre blindt på gjerningsmennene og vegrer seg for å anmelde forholdet."

I dommen heter det videre: "Etter rettens syn er bedrageriene og bedrageriforsøkene de mest alvorlige forhold i saken. De to grove bedrageriene som NN har gjort seg skyldig i viser en skremmende kynisk holdning overfor medmennesker."

Etterforskningen har vært komplisert og tidkrevende. Selv om saken er gammel, har ikke retten sett på dette som en formildende omstendighet.

De to personene er tidligere dømt for blant annet grovt bedrageri.

Kontaktpersoner i ØKOKRIM: Statsadvokat Geir Kavlie, tlf. 410 24 592.