• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dom i Norges største trygdebedragerisak

Sist oppdatert 04.12.2007

En lege og en psykolog er i Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i henholdsvis 2 år og 4 måneder og 1 år for blant annet til grovt trygdebedrageri og dokumentfalsk. Retten legger til grunn at faktisk tap og potensielt tap for Folketrygden beløper seg til totalt ca 130 millioner kroner.

Bedrageriene er skjedd ved utarbeidelse av mer enn 50 uriktige lege- og psykologerklæringer. I stedet for å foreta forsvarlige, individuelle vurderinger av helsetilstand til hver enkelt pasient, laget legen og psykologen erklæringer basert på fiktivt og/eller overdrevet sykdomsbilde.

Legen har siden midten av 80 - tallet og frem til han mistet autorisasjonen i 2001, avgitt legeerklæringer med uriktig og/eller villedende innhold til trygdeetaten. Retten fastslår at legens handlinger har medført at Folketrygden har blitt påført et faktisk tap på 20 millioner kroner og et potensielt tap på nær 100 millioner kroner. Dette er i hovedsak utbetalinger knyttet til attføringsstønad og uførepensjon. Legen er i tillegg dømt for medvirkning til grovt forsikringsbedrageri og må tåle inndragning på 160 000 kroner. Psykologen, som praktiserte uten autorisasjon, ble dømt for blant annet medvirkning til grovt trygdebedrageri og dokumentfalsk. Hennes handlinger medførte et faktisk tap på nær 14 millioner kroner og et potensielt tap på ca 45 millioner kroner.

Ved straffeutmålingen har retten blant annet lagt vekt at legen og psykologen har misbrukt den tillit som er tillagt deres profesjoner. Det fremheves at det foreligger misbruk av den tillit som folketrygden er avhengig av for å kunne behandle trygdesøknader på en forsvarlig og effektiv måte. Retten viser til at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt ved misbruk av stønadsystemer basert på tillit og der oppdagelsesrisikoen for slikt misbruk er liten.

I formildende retning er det blant annet lagt vekt på at det har tatt lang tid å etterforske saken og at forholdene ligger langt tilbake i tid. Når det gjelder legen, er hans tilståelse også tillagt vekt på ved reaksjonsfastsettelsen.

Kontaktperson: Konstituert førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 15 460