• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dom i innsidesak

Sist oppdatert 29.09.2005

En tidligere finansdirektør i Reitangruppen ble i Trondheim tingretts dom av 28.9.05 dømt til ubetinget fengsel i 90 dager og til å betale 10 000 kroner i saksomkostninger for egen innsidehandel og tilskyndelse til brorens innsidehandel.

Både finansdirektørens handler og tilskyndelsen fant sted i forkant av Reitangruppens frivillige tilbud om kjøp av samtlige aksjene i Sense Communications International ASA. Tilbudet ble offentliggjort ved børsmelding 1. april 2003. Retten kom frem til at finansdirektøren hadde innsideinformasjon om prosessen da han selv kjøpte aksjer i Sense i februar 2003. Broren kjøpte aksjer i mars 2003.  Basert på indisier, kom retten til at finansdirektøren på en eller annen måte må ha tilskyndet broren til handlene i mars. Domfeltes handler resulterte i en gevinst på ca. 216.000 kroner (før skatt), mens brorens handler resulterte i en gevinst på ca. 298.000 kroner (før skatt).

Spørsmål om inndragning av gevinstene ble ikke tatt opp under hovedforhandlingen. ØKOKRIM vil vurdere mulige inndragningsforelegg i etterkant.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Hedvig Moe, mobil 404 91 135.