• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dømt for påvirkning av vitner

Sist oppdatert 18.04.2005

I Oslo tingrett den 12. april ble en mann dømt til 6 måneders fengsel – hvorav 120 dager betinget – for 4 tilfeller av brudd på straffeloven § 132 a.

Bakgrunnen er den såkalte Aker Brygge Invest-saken (ABI-saken), en straffesak hvor mannen ble idømt 6 måneders betinget fengsel for overtredelse av straffeloven §§ 273og 274(spredning av uriktige/villedende opplysninger om selskap). ØKOKRIM har anket denne dommen, og straffeutmålingsspørsmålet skal behandles på nytt i Borgarting lagmannsrett i august 2005.

Like før hovedforhandlingen i ABI-saken i tingretten ble det oppdaget at den tiltalte mannen hadde ulovlig kontakt med et av vitnene. Gjennom sin etterforskning avdekket ØKOKRIM flere tilfeller av slik kontakt med vitner i saken, og mannen ble dermed tiltalt for overtredelse av straffeloven § 132 a, som rammer urettmessig påvirkning av rettsvesenets aktører eller motarbeidelse av rettsvesenet.

Saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen, tlf. 957 39 911.