• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Streng korrupsjonsdom mot eiendomssjef

Sist oppdatert 27.10.2006

En tidligere eiendomssjef ved Ullevål Universitetssykehus er av Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i to år og tre måneder for grov korrupsjon. Han er dømt for å ha mottatt bestikkelser fra en svensk entreprenør. Dommen omfatter også kickback han mottok fra entreprenørselskapet PEAB AS da han var prosjektdirektør i NSB.

Den tidligere eiendomssjefen er i Oslo tingrett dømt for å ha mottatt bestikkelser fra en svensk entreprenør. Han er også dømt for å ha mottatt kickback i form av byggevarer til en verdi av mer enn kr. 600 000 som ble betalt av entreprenørselskapet PEAB AS. Dette skjedde da han var ansatt som prosjektdirektør i ROM Eiendomsutvikling AS, et selskap i NSB-konsernet. Retten legger til grunn at byggevarene var godtgjørelse fra PEAB for at PEAB skulle få i havn en stor entreprise på Lillestrøm. Samlet er den tidligere eiendomssjefen dømt for å ha mottatt ulovlige ytelser til en verdi av mer enn kr. 900 000.

Den tidligere eiendomssjefen er også dømt for å ha deltatt på smøreturer betalt av to selskaper som var tilbydere av tjenester til Ullevål Universitetssykehus. Han deltok på en jakttur betalt av entreprenørselskapet PEAB AS samt en golftur som ble dekket av NOR Engineering AS. Turene, som hadde en verdi på kr. 10 000 hver, ble omtalt som kundepleie. Tingretten legger imidlertid vekt på at turene var rene fritidsreiser som ble betalt for en offentlig ansatt eiendomssjef, og at de må anses som "utilbørlig fordeler" og derfor straffbare korrupsjonshandlinger.

En svensk entreprenør er dømt til sju måneders ubetinget fengsel for å ha gitt eiendomssjefen bestikkelser. En 60 år gammel forretningsmann som bl.a. var styreformann i NOR Engineering, er dømt til tre måneders ubetinget fengsel for medvirkning til utroskap ved korrupsjon ved å ha gitt skjulte ytelser i form av møbler til en verdi av kr. 125 000 til eiendomssjefen da han var ansatt i NSB-systemet. Straffen mot forretningsmannen omfatter også brudd på regnskapslovgivningen begått under særlig skjerpende omstendigheter.

Retten uttaler at den tidligere eiendomssjefen hadde betrodde lederstillinger både ved Ullevål Universitetssykehus og i ROM Eiendomsutvikling der han hadde ansvar for å forvalte fellesskapets midler. Ved sin korrupte adferd har han sådd mistillit og tvil med hensyn til om disse ble forvaltet på tilbørlig måte, og han har således skadet omdømmet til sine arbeidsgivere og andre ansatte. Tingretten peker også på korrupsjonens sterkt samfunnsskadelige natur.

Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg, som var aktor i saken, uttaler at ØKOKRIM er fornøyd med dommen."Dommen sender et klart signal om at personer som involverer seg i korrupsjon og misbruker stillingen sin til å skaffe seg uberettiget personlig vinning risikerer strenge straffereaksjoner. Dommen er også et varsku til næringslivet: Såkalt kundepleie og relasjonsbygging som i realiteten er smøring av beslutningstakere er straffbar korrupsjon", sier Stoltenberg.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg, tlf. 95 29 60 48.