• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Økokrim har fått redegjørelse om Terra-saken

Sist oppdatert 29.11.2007

Kredittilsynet har varslet Terra Securities ASA om tilbakekall av tillatelsene for selskapet til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven. Begrunnelse for varslet er at Terra Securities etter Kredittilsynets vurdering har foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av god forretningsskikk i forbindelse med utførelse av investeringstjenester til kommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik. På denne bakgrunn leverte Terra Securities oppbudsbegjæring, og selskapet er nå under konkursbehandling.

Økokrim og Kredittilsynet har halvårlige orienteringsmøter. På et slikt møte i dag fikk Økokrim en grundig redegjørelse for Kredittilsynets behandling av saken. Denne behandlingen er ennå ikke sluttført. Økokrim konstaterer at saken allerede har fått alvorlige konsekvenser for Terra Securities. Hva Kredittilsynets øvrige undersøkelser vil lede til, gjenstår å se.

Etter en helhetlig vurdering av sakens forhold er det etter Økokrims syn hensiktsmessig at Kredittilsynet viderefører sin forvaltningsmessige behandling av saken, og Økokrim åpner derfor ingen etterforsking nå. Det vil imidlertid være løpende kontakt mellom Kredittilsynet og Økokrim.