• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengselsstraff for låne- og investeringsbedrageri

Sist oppdatert 24.11.2006

Borgarting lagmannsrett har 23. november 2006 idømt en tidligere straffet mann ubetinget fengsel i 2 år og 6 måneder samt 5 års rettighetstap for grovt underslag, grovt bedrageri, forsøk på grovt bedrageri og dokumentfalsk.

Den domfelte forledet flere personer til å forskuddsbetale penger mot løfte om at de skulle få lån. De fikk aldri lån, og pengene ble tapt. I forbindelse med bedrageriene benyttet han falske dokumenter. Videre har han forledet personer til å forskuddsbetale penger mot et løfte om deltakelse i investeringsprogram. Investeringsprogrammene var fiktive, og pengene ble tapt. Den domfelte forsøkte også å innløse 400 falske ihendehaverobligasjoner i en liten bank i Sveits, og utsatte dermed banken for fare for tap. Banken oppdaget at obligasjonene var falske, og forsøket mislyktes.

I sin straffeutmåling skriver Borgarting lagmannsrett blant annet følgende:

"Allmennpreventivt viser lagmannsretten til at alvorlig økonomisk kriminalitet har vidtfavnende negative konsekvenser og skadevirkninger. For det første rammes de som direkte utsetter for den straffbare virksomheten, men også andre vil lett kunne rammes. Det vil kunne dreie seg om eiere og arbeidstakere i næringsvirksomhet, kreditorer og forretningsforbindelser, og skadevirkninger vil også kunne forplante seg videre, for eksempel til familiemedlemmer av dem som er direkte berørt. Organisert økonomisk kriminalitet har også betydelige samfunnsskadelige virkninger og er et område som det er nødvendig å søke å demme opp for. I særlig grad gjelder det for kriminelle handlinger av den art nærværende sak gjelder. Tiltaltes virksomhet må betegnes som utspekulert, godt planlagt og meget profesjonelt utført, og i tillegg er det tale om internasjonale forbindelser og forgreninger. I forhold til slik virksomhet vil det ofte også være til dels betydelige vanskeligheter forbundet med etterforskninger og iretteføring, noe som ytterligere underbygger behovet for faste straffereaksjoner."

Etterforskinger har vært komplisert og tidkrevende, og Borgarting lagmannsrett har ikke sett på det som en formildende omstendighet at noen av forholdene ligger noe tilbake i tid.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Anja Bech, tlf. 909 73 058