• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Bot og inndragning for ulovlig bygging i strandsonen

Sist oppdatert 18.05.2006

I en ØKOKRIM-sak er en hytteeier dømt av Aust-Agder tingrett til å betale en bot på 100 000 kroner for ulovlig terrenginngrep i strandsonen. I tillegg er han dømt til å tåle inndragning av 210 000 kroner.

Uten å søke kommunale myndigheter om tillatelse foretok hytteeieren omfattende arbeider med sprengning, planering, utfylling i sjø, oppføring av støttemur og anlegg av vei i strandsonen. Den totale størrelsen på uteplassen er beregnet til ca. 200 kvadratmeter. Eiendommen ligger i et verneområde som i kommuneplanens arealdel er definert som LNF-område, det vil si landbruks-, natur- og friluftsområde. 

Dommen gjelder overtredelse av plan- og bygningsloven § 110 første ledd nr. 2, jf. § 93. I dommen heter det at området er blitt privatisert i en helt annen grad enn tidligere, og innebærer et brudd i den naturlige topografi og natur i strandsonen. Retten finner det bevist utover rimelig tvil at de utførte arbeider har ført til en verdiøkning på eiendommen.  

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon overfor ulovlige anlegg i strandsonen. I dommen heter det: "Det er viktig for vernet av strandsonen at den som foretar slike inngrep i strid med byggeforbud og planbestemmelser, møtes med strenge reaksjoner. Dette gjelder særlig der det foretas sprengning i terrenget, slik at inngrepet er irreversibelt, og der tiltaket fører til privatisering av strandsonen. Strandsonen er under press. Det er derfor viktig med et langsiktig perspektiv for å bevare strandsonens naturlige karakter og sikre allmennhetens interesser i disse områdene."

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157.