• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Stortingspensjonssaken

Sist oppdatert 10.02.2009

Økokrim har besluttet å iverksette etterforsking i den såkalte stortingspensjonssaken.

Opplysninger som fremkommer i utredning datert 8. januar 2009 fra et ekspertutvalg nedsatt av Stortingets presidentskap, gir etter Økokrims syn rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbare forhold, jf straffeprosessloven § 224. I en første fase vil det bli nærmere vurdert om det er grunn til å gå videre med etterforsking rettet mot enkeltpersoner, og i så fall hvilke. Dette vil bli avklart i løpet av kort tid. Dersom det etter den første og innledende fase besluttes å rette etterforskingen mot en eller flere personer, vil aktuelle navn bli offentliggjort etter at de berørte er underrettet.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf 488 87 955