• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Skyldspørsmålet i innsidesak endelig avgjort

Sist oppdatert 11.12.2007

Høyesteretts kjæremålsutvalg har forkastet kjæremålene fra de tre domfelte i en Økokrim-sak om innsidehandel. De tre ble av tingretten den 11.juli dømt til ubetinget fengsel på henholdsvis 10 måneder og 8 måneder.

Lagmannsrettens beslutning av 22.oktober om å forkaste de domfeltes anker over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og lovanvendelsen i tingrettens dom er dermed opprettholdt. ”Utvalget finner det enstemmig at kjæremålene ikke kan føre frem” heter det i kjæremålsutvalgets kjennelse.

Tingrettens dom av 11. juli er dermed rettskraftig med hensyn til skyldspørsmålet. Spørsmålet om straffeutmålingen skal behandles i lagmannsretten i løpet av våren 2008.

Kontaktperson hos Økokrim: kst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred, tlf 915 95 376