• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Domfellelse i Sponsor Service-saken

Sist oppdatert 03.08.2006

I dag har Oslo tingrett avsagt dom i Sponsor Service-saken. Den tidligere konsernsjefen i selskapet er dømt til fengsel i 5 år. I tillegg må han tåle inndragning av 619 534 kroner. Han ble også ilagt saksomkostninger med 50 000 kroner. Den tidligere økonomidirektøren er dømt til fengsel i 1 år, hvorav 9 måneder er gjort betinget. Han ble i tillegg ilagt saksomkostninger med 10 000 kroner. De er begge dømt for grove bedragerier, investorbedragerier og grove regnskapsovertredelser.

Den tidligere konsernsjefen og økonomidirektøren ble dømt for regnskapsmanipulasjon ved at de blant annet inntektsførte kontrakter som ikke var reelle og for overvurdering av eiendeler i selskapet. Dette førte til at regnskapet viste et for godt resultat og en overvurdert balanse.
 
De ble dømt for at de ved flere anledninger la frem uriktig selskapsinformasjon ved låneopptak i Nordea Bank Norge ASA, slik at de på vegne av Sponsor Service ASA ble innvilget lån/kreditter på til sammen 350 millioner kroner. Blant annet viste selskapets regnskaper, prognoser og budsjetter et bedre resultat enn det som var reelt.
 
Den tidligere konsernsjefen er videre dømt for bedrageri mot en rekke investorer i forbindelse med at investorene skulle garantere for en rettet emisjon i Sponsor Service ASA. Investorene ble forledet ved at de ble presentert uriktig informasjon om den økonomiske tilstanden i Sponsor Service ASA.
 
Begge ble dømt for å ha gitt uriktige opplysninger til investorer i forbindelse med en tidligere rettet emisjon. ØKOKRIM har i det alt vesentlige fått medhold i det som var grunnlaget for tiltalen, nemlig uriktige inntektsføringer og aktiveringer. Retten har lagt til grunn at konsernsjefen var den sentrale beslutningstaker i forbindelse med de aktuelle lovovertredelsene.  
 
Når det gjelder økonomidirektøren sier retten at hans plassering har vært så sentral at han egentlig ikke har hatt noen annen mulighet enn enten å pådra seg et medvirkningsansvar for selve regnskapsførselen eller å fratre sin stilling. Dette er imidlertid et dilemma som følger med en så vidt ansvarsfull stilling og som ikke kan frita ham for noe straffansvar. Etter ØKOKRIMs oppfatning er dommen mot økonomidirektøren prinsipiell interessant fordi den statuerer straffansvar utover formell ansvarsposisjon. 
 
Dommen er ikke rettskraftig. ØKOKRIM har ikke tatt stilling til spørsmålet om deler av dommen skal ankes. 
 
I kjølvannet av Sponsor Service-saken er revisjonsselskapet Ernst & Young og to revisorer siktet. Påtaleavgjørelsen mot dem vil bli truffet i løpet av høsten 2006.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen, tlf. 957 39 911.