Internasjonalt samarbeid

Sist oppdatert 06.10.2014

Økonomisk kriminalitet skjer i stadig større grad på tvers av landegrensene. Utviklingen viser at de samme kriminelle opererer i flere land og at kriminelle fra flere land samarbeider. Etterforsking av komplekse saker med forgreninger til utlandet forutsetter at ØKOKRIM har kontakt og samarbeid med utenlandske politimyndigheter. I tillegg til samarbeid i konkrete saker deltar ØKOKRIM i internasjonalt samarbeid av mer generell karakter på ulike områder.

FlyØKOKRIM deltar i det internasjonale politisamarbeidet blant annet gjennom Interpol.

ØKOKRIM er representert i en arbeidsgruppe i OECD for korrupsjonsspørsmål og i GRECO (Groups of States against corruption), som er overvåkingsorganet for Europarådets korrupsjonskonvensjon. I tillegg er ØKOKRIM også representert i CARIN (The Camden Assets Recovery Inter-Agency Network) som er et internasjonalt nettverk bestående av fagpersoner innenfor politi og påtale. Formålet med nettverket er å fremme effektiviteten i internasjonalt samarbeid knyttet til å frata de kriminelle det ulovlige utbyttet.

ØKOKRIM leder den norske delegasjonen i FATF (Financial Action Task Force). FATF har som formål å styrke det internasjonale samarbeidet for å bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Etter 11. september 2001 ble FATFs mandat utvidet til også å omfatte bekjempelse av finansiering av terrorvirksomhet. ØKOKRIM er det nasjonale, sentrale organ for behandling av bistandsanmodninger på grunnlag av Europarådets hvitvaskingskonvensjon.

ØKOKRIM er representert i en ekspertgruppe som skal gjøre undersøkelser omkring internasjonal miljøkriminalitet i Østersjølandene.

ØKOKRIM deltar årlig på Den nordiske økokonferansen. På konferansen utveksles erfaringer mellom de sentrale politienheter som arbeider med økonomisk kriminalitet i Norden.

Ut over det nevnte deltar medarbeidere i ØKOKRIM på en rekke internasjonale kurs og konferanser innenfor enhetens ansvarsområder.